iMediaMorphose
Tjebbe van Tijen
een serie van 8 dramatiseringen voor 'Het Instituut voor Media en Informatie Management' van de HvA
a series of 8 dramatisations for 'The Institute for Media and Information Management' of the HvA
Plaatje: Lezende handen van een blinde & Het oog van Kardinaal Colonna, anamorphose voor cylindrische spiegel in Apiarum, Bologna 1642, houtsnede van Mario Bettini

Image: Reading hands of a blind & The eye of Cardinal Colonna, anamorphose for a cylindicral mirror in Apiarum, Bologna 1642, wooodcut by Mario Bettini

Doelen:

De media van onze tijd leren begrijpen door het herkennen van basis-principes van uitdrukkings- en communicatie- vormen in voorafgaande tijden en culturen en deze te verbinden met mediagebruik nu en in de toekomst.

De unieke aspecten van 'sociale technologie' zichtbaar maken, die onlosmakelijk verbonden zijn met de 'herhaalbare technologie' van apparaten en procedures.

Het belang van zintuigelijkheid van communicatie, het gebruik van alle menselijke zinnen, te benadrukken in een tijd van de-materialisering (lees on-zintuigelijking) van informatie.

Aims:

Learn to understand the media of our time by recognizing basic principles of ways of expression and communication in previous times and cultures, and, combining these with media usage now and in the future.

Making visible the unique aspects of 'social technology', which can not be separated from the 'repetitive technology' of machinery and procedures.

Emphasizing the importance of sensorial communication, the usage of all human senses, in times of de-materialization (de-sensorialization) of information.
 
1 Mediavormen: informatiedragers, gebaar en teken, interactiviteit
2002-16-10
Different forms of media: information carriers, gesture and sign, interactivity
2 Pre- & post-cinematisch-principe: beeldend verhalen: schaduwspel - televisie
2002-10-23
The pre- & post-cinematic-principle: visualized narrative from shadow play to television
3 Anders dan het begerig oog: geluid, tastzin, geur en smaak
2003-01-08
Beyond the eager eye: sound, touch, smell and taste
4 Ekphrasis: het woord beschrijft het beeld (kan het andersom?)
2003-01-15
Ekphrasis: the word describes the image (can that be reversed?)
5 Van ex-voto tot knuffel: voorwerpen als symbool en communicatiemiddel
2003-03-19
From ex-voto toTeddy bear: objects as symbol and means for communication 
6 Taxonomieen: classificatie als sleutel tot kennis, maar ook als vergrendeling
2003-03-26
Taxonomies: classification as a key to knowledge, but also bolting it up 
7 Mummificatie van cultuur, de wereld als museum (is alles dan kunst?)
2003-06-04
Mummification of culture, the world as museum (is everything art then?)
8 Een levend informatielandschap: de verzoening van tijd en ruimte
2003-06-11
A living information landscape: the reconciliation of time and space
 
Bio Tjebbe van Tijen:

Opleiding beeldend kunstenaar 1961-1966 (Nederland, Italie, Engeland). Happenings, environments, expanded-cinema 1965-1969, samenwerkingsvormen kunst en technologie met o.m. Jeffrey Shaw, Theo Botschuijver en Willem Breuker. Opzet voor een documentatiecentrum voor kunst, technologie en samenleving 1967-1969, later oprichting Centrum voor de Documentatie van Moderne Sociale Bewegingen bij Universiteits Bibliotheek Amsterdam 1973-1990, voortgezet bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 1990-1998. Ontwikkeling van tentoonstellings en visuele informatiesystemen voor stedelijke kwesties in Amsterdam (1974-1986), o.m. met de fotograaf Pieter Boersma.

Vanaf 1989 projecten met interactieve media onder de naam Imaginary Museum Projects met wisselende samenwerkingen en thema's: Imaginary Museum of Revolution (met multimedia-kunstenaar Jeffrey Shaw 1988-1991); Orbis Pictus Revised (met kunstenaar en kunsthistoricus Milos Vojtechovsky, 1991-1996); Neo-Shamanism (met antropoloog en ethno-musicoloog Fred Gales, 1997-1998), Deze projecten werden o.m. getoond in La Vilette/Paris, Brucknerhaus/Linz, ZKM/Karlsruhe, National Museum/Prague, Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media/Amsterdam, Tropenmuseum/Amsterdam, Inter Commmunication Center/Tokyo.

Recente projecten in ontwikkeling: Unbombing the Cities of the World 1998-; Literary Psychogeography of Edo/Tokyo 2000-; Papoea muziek en beeld scrolls (samen met Fred Gales voor Ttropenmuseum Amsterdam). Daarnaast lezingen en onderzoeksprojecten op het gebied van musea en onderwijs onder meer voor Ars Electronica, Doors of Perception en niet te vergeten de HvA/ORO.
Bio Tjebbe van Tijen

Visual art education 1961-1966 (Netherlands, Italy, Great Brittain). Happenings, environments, expanded cinema 1965-1969, collaborations in art and technology with a.o. Jeffrey Shaw, Theo Botschuijver, Willem Breuker. Initiative for a documentation center for art technology and society 1967-1969, later on founding of the Center for the Documentation of Modern Social Movements at the University Library of Amsterdam, 1973-1990, continued at the International Institute of Social History Amsterdam, 1990-1998. Development of exhibition and visual information systems for urban questions in Amsterdam, 1974-1986, with a.o. photographer Pieter Boersma.

From 1989 onwards interactive media projects under the name Imaginary Museum Projects with changing collaborations and themes: Imaginary Museum of Revolution (with multi-media artist Jeffrey Shaw 1988-1991); Orbis Pictus Revised (with artist and art historian Milos Vojtechovsky, 1991-1996); Neo Shamanism (with anthropologist and ethno-musicologist Fred Gales, 1997-1998). These projects have been shown in places like: La Vilette/Paris, Brucknerhaus/Linz, ZKM/Karlsruhe, National Museum/Prague, Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media/Amsterdam, Inter Communication Center/Tokyo.

Recent projects under devleopment: Unbombing the Cities of the World 1998-; Literary Psycho-geography of Edo/Tokyo 2000-; Papua music and image scrolls (with Fred Gales for Tropenmuseum Amsterdam 2002). Besides, lectures and reserach projects in the realm of musea and education a.o. for Ars Electronica, Doors of Perception and, not to forget the Hogeschool van Amsterdam/ORO.
Achtergrond/Background:
-Home page Tjebbe van Tijen/Imaginary Museum Projects
- International Institute of Social History (IISG)
last updated 2010-03-20 previous updat 2003-05-27